Algm. voorwaarden

Algemene voorwaarden Particulieren
Kunstuitleen “de Wisseling” gemeente Drimmelen

Abonnement.
1   Kunstwerken kunnen alleen geleend worden als U lid bent van kunstuitleen “De Wisseling”
Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap is eenmalig 20 euro en dient contant betaald te worden bij
Y. van Oosterhout Vlasweel 23 in Terheijden … Frieda Adank Klaverbeemd 28 Terheijden of Kees  Spruit  Dorpsstraat 59 Wagenberg.  U kunt het ook overmaken op reknr. NL 07 INGB 0703.0459.03  t.n.v. Y. van Boxsel in Terheijden.
Bij inschrijving dient U een geldig legitimatie bewijs mee te nemen.
2   Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de kalendermaand waarin het lidmaatschap wordt aangegaan.
3   Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
4   Een lid mag een kunstwerk huren uit de gehele collectie, zoals deze op de website www.dewisseling.com te  huur wordt aangeboden.
5   Een lidmaatschap kan op iedere datum beëindigd worden, mits de gehuurde kunstwerken zijn ingeleverd en er geen betalingsachterstanden zijn.

Huren

6   De huurder mag maximaal 2 kunstwerken per huurperiode lenen.
Een huurperiode is een half jaar.
Deze huurperiode wordt na afloop van een half jaar automatisch verlengd, met dezelfde periode, tenzij de huur tijdig is opgezegd. Opzeggen van de huurperiode moet via e-mail 4 weken voor het aflopen van de huurperiode geschieden.
De maximale huurperiode is 2 jaar.
7   De huurder krijgt 2 weken na ontvangst van het werk een digitale factuur voor de desbetreffende huurperiode.
Op de factuur staat de betalingstermijn voor de overeengekomen huurperiode vermeld.
De betaling is 14 dagen na datum van facturering.
Bij niet tijdige voldoening van de factuur wordt achterstallige rente van 1% per maand van de verschuldigde huursom in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag waarop ‘De Wisseling” het geld heeft ontvangen op haar bankrekening.
8   Kunstuitleen “De Wisseling” is bevoegd om bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen van de huurder, het lidmaatschap en de huurovereenkomst terstond en zonder ingebrekestelling te beëindigen en het verhuurde kunstwerk terug te nemen.
9    Omruilen van een kunstwerk kan alleen als alle verschuldigde kosten zijn voldaan.
10 Binnen 7 werkdagen na het verstrijken van de huurperiode moet het kunstwerk weer ingeleverd zijn bij Kunstuitleen “De Wisseling”
11  Bij inlevering na het verstrijken van de inleveringsperiode wordt een boete van 100 euro per kunstwerk per maand in rekening gebracht.  Een gedeelte van een maand wordt gerekend als een gehele maand.

Kopen.                                                                                                                                                                                           

12  Als de huurder een werk wilt kopen dat hij/zij het afgelopen half jaar heeft gehuurd dan is de prijs op de huurovereenkomst onder voorbehoud. De actuele verkoopwaarde van een kunstwerk kan worden aangevraagd bij de kunstenaar.  Bij verkoop wordt 10 % van de waarde van het kunstwerk aan DeWisseling.com voldaan.

Transport  

13   Objecten tot een maximum gewicht 15 kg worden door kunstuitleen “De Wisseling’ gratis thuisbezorgd tot een maximum van 15 km. Boven deze maxima wordt het vervoer in overleg geregeld, en worden vervoerskosten in rekening gebracht.

Zorgplicht

14   De huurder is verplicht goed voor een geleend kunstwerk te zorgen.  Een kunstwerk mag niet in directe omgeving van een warmtebron of een vochtige plaats worden geplaatst en dient te worden beschermd tegen direct zonlicht.

Schade

15  De huurder is in alle gevallen aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het verhuurde kunstwerk die tijdens de verhuurperiode is ontstaan.
Deze aansprakelijkheid gaat in op het moment van transport van en naar het uitleenpunt.
Bij beschadiging is de huurder verplicht het kunstwerk voor de verkoopprijs over te nemen.
De verkoopprijs is de waarde van het kunstwerk, zoals in de huurovereenkomst is opgenomen.
Nimmer mag de huurder zelf tot herstel van schade overgaan.
16   Bij vermissing,  verloren gaan of verbranding van het kunstwerk is de huurder verplicht Kunstuitleen “De Wisseling direct via email op de hoogte te stellen.
17  In geval van diefstal van een kunstwerk dient een bewijs van aangifte bij de politie overlegd te kunnen worden.
18  Kosten van schade aan eigendom van de kunstenaar kunnen niet op Kunstuitleen “De Wisseling” verhaald worden.

Overige bepalingen

19   Bij wijziging van adres is de huurder verplicht dit per email door te geven aan kunstuitleen “De Wisseling”
20   Het is niet toegestaan kunstwerken zonder voorafgaande toestemming van Kunstuitleen “De Wisseling” naar een ander adres over te brengen dan aan “De Wisseling” bekend gemaakt bij inschrijving als huurder en / of laatst gemelde adreswijziging.
De verhuur stopt als de huurder naar het buitenland verhuist.
21   In situaties waarvan het regelement niet voorziet beslist Kunstuitleen “De Wisseling “