Lidm en privacy

Voor 25 € bent U lid van Kunstuitleen De Wisseling. U kunt zich aanmelden  via onderstaand formulier

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht

  privacy
  Kunstuitleen De Wisseling respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
  Het beschermen van de persoonsgegevens komt er op neer dat personen geen nadeel ondervinden dat gegevens over hen worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Het is een standpunt dat kunstuitleen De Wisseling al sinds haar oprichting in 2016 doet.
  De AVG schrijft voor dat wij als kunstuitleen (de AVG noemt dat de “verwerkingsverantwoordelijke”) van een persoon (in de AVG “betrokkene” genoemd) uitdrukkelijk toestemming moet hebben om persoonsgegevens van hem of haar te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. De betrokkene kan deze toestemming op elk moment intrekken en dan moet de verantwoordelijke deze gegevens meteen wissen of vernietigen – of zo aanpassen dat zij niet meer tot deze persoon zijn te herleiden.
  Op deze manier krijgen onze leden, maar ook al diegenen die zich aanmelden voor deelname aan onze activiteiten, met de komst van de AVG meer zeggenschap over wat er met hun gegevens gebeurt. Wij vinden dat belangrijk, want onze digitale datasporen maken van ons privé leven steeds meer een open boek zonder dat we vaak weten hoe dat precies in zijn werk gaat.
  In dit document beschrijven wij hoe we binnen Kunstuitleen De Wisseling aansluitend bij de AVG uw (online) privacy willen beschermen.
  Rechten van onze leden
  Onder de AVG hebben onze leden de volgende privacy rechten:
  • Recht op vergetelheid. Ze hebben het recht om online ‘vergeten’ te worden;
  • Recht op dataportabiliteit. Ze hebben het recht om hun persoonsgegevens over te dragen naar andere organisaties. Dit betreft uitsluitend digitale gegevens;
  • Recht op inzage. Dit is het recht om de eigen persoonsgegevens die Kunstuitleen De Wisseling van de leden verwerkt in te zien;
  • Recht op rectificatie. Dit is het recht om de eigen persoonsgegevens die Kunstuitleen De Wisseling van de leden verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
  • Recht op beperking van de verwerking. Leden hebben het recht om Kunstuitleen De Wisseling te vragen om het gebruik van hun persoonsgegevens te beperken;
  • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Binnen Kunstuitleen De Wisseling worden geen gegevens automatisch verwerkt.
  • Recht op bezwaar. Leden hebben het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  Verzoeken van onze leden
  Kunstuitleen De Wisseling is in de meeste gevallen verplicht om een verzoek van leden over de uitoefening van hun rechten binnen 1 maand uit te voeren en hen ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Dit geldt niet als Kunstuitleen De Wisseling volgens de AVG niet verplicht is om aan bedoeld verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten zij dat binnen 1 maand laten weten.
  Alleen in uitzonderlijke gevallen mag Kunstuitleen De Wisseling binnen 3 maanden reageren op zo’n verzoek, bijvoorbeeld wanneer het heel complex is. Maar ook dan geldt dat Kunstuitleen De Wisseling wel binnen 1 maand moet laten weten dat er meer tijd nodig is om het verzoek uit te voeren.
  Heldere informatie
  Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Kunstuitleen De Wisseling informatieplicht. Dat betekent dat Kunstuitleen De Wisseling zijn leden duidelijk moeten informeren over wat zij met uw persoonsgegevens doen. De kunstuitleen heeft daarvoor het online voorwaarde opgesteld dat op het openbare deel van de website kan worden bekeken.
  Toestemming
  De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkenen. Voor de persoonsgegevens die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de AVG 1 september 2018 al digitaal werden en worden verwerkt geldt dat wij ervan uitgaan dat u Kunstuitleen De Wisseling daarvoor toestemming hebt gegeven, tenzij u vóór die datum schriftelijk laat weten dat u die toestemming wilt intrekken.
  Vanaf 1 september 2018 zullen uitsluitend gegevens worden verwerkt die schriftelijk of digitaal door de betrokkene zelf werden ingediend. Digitale aanmeldingsformulieren kunnen slechts worden verstuurd na akkoordverklaring met de voorwaarden. Schriftelijke formulieren dienen door de betrokkene ondertekend te zijn.
  opgemaakt te Terheijden 25 mei 2018.